Yura Yura - Naruto OP 9

Hearts Grow

Yura Yura from Naruto OP 9. Arrangement for solo trumpet.