The Four Seasons: Autumn

Antonio Vivaldi

Play your part