Hardware Store

“Weird Al” Yankovic

Beginner
Other versions
Weird Saw
Weird Drill
Weird Powerdrill
Weird Blacksmith
Weird Blacksmith Right
Weird Hammer/Weird Drums
Weird Lead Guitar
Weird Stereo Guitar
Weird Bass
Weird Choir
Weird Al Main
Weird Al Primary Harmony
Weird Al Secondary Harmony
Weird Al Tertiary Harmony
1
Save